Palvelut

Asemakaavoitus

 • Asemakaavat
 • Ajantasa-asemakaavat
 • Ranta-asemakaavat
 • Rakentamistapaohjeet

Yleiskaavoitus

 • Taajamien yleiskaavat
 • Kyläkaavat
 • Ajantasayleiskaavat
 • Rantayleiskaavat
 • Maaseudun yleiskaavat

Kaavoitukseen liittyvät
selvitykset alikonsulttien avulla

 • Luonto- ja maisemaselitykset
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Vanha rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö
 • Maaperäselvitykset
 • Melu- ja tärinäselvitykset
 • Vesihuollon suunnittelu
 • Liikennesuunnittelu

Internetsovellukset ja koordinaatistomuunnokset Karttatiimi Oy:n kautta

 • Opaskartat
 • Kaavayhdistelmät
 • Intenetkarttapalvelut
 • Rasteri- ja vektoriaineistojen koordinaatistomuunnokset KKJ/EUREF